سمت نام و نام خانوادگی عکس

رئیس هیئت مدیره

 

شماره تماس

      مهندس عسگرصداقتی

 

09141520326

 alt

نائب رئیس

 

شماره تماس

مهندس فرید قدوسی

 

09143512175

alt

خزانه دار

 

شماره تماس

مهندس جعفرلطفی

 

09144516874

alt
عضو هئیت مدیره

مهندس شهاب الدین       شاهبازی

 

     09141518626

alt

مهندس یونس غفرانی

 

 

09144526963

alt
بازرسین

مهندس ساسان غفاری

 

09144514492

alt

مهندس علیرضا عباسیان

 

09141520978

alt
دبیر

مهندس یونس غفرانی

 

09144526363

alt

دسترسی سریع

هیئت مدیره

تبلیغات