ـ در اجراي ماده (131) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي مربوط به انجمنهاي كار فرمايي و وظايف و اختيارات و اهداف مندرج در اين بخش و تحقق بخشيدن آن و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كار فرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي باشد انجمن صنفي كارفرمايان انبوه سازان مسكن تشكيل مي گردد. 2ـ نام انجمن صنفي ،انجمن صنفي كارفرمايي انبوه سازان مسكن استان اردبیل مي باشد. 3ـ مركز اصلي، اردبیل و حوزه فعاليت ، استان اردبیل به آدرس: شهرک اداری بعثت،روبروی ساختمان نظام مهندسی

دسترسی سریع

هیئت مدیره

تبلیغات