انجمن صنفي انبوه سازان مسكن استان اردبیل در اجراي ماده 138 برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و حمايت از تشكل هاي صنفي سازندگان در ديماه 1381 تشكيل و حركت صنفي خود را با هدف حل مشكلات حقوقي انبوه سازان با نهادها و سازمانها ، ترفيع جايگاه مناسب اجتماعي انبوه سازان توسعه فن آوري نوين توليد مسكن ، تجهيز بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز همكاران و متقاضيان مسكن ، حركت به سوي حرفه اي نمودن انبوه سازان مسكن ،‌ايجاد بستر مناسب جهت تفويض پروژه هاي ملي و دولتي به بخش خصوصي ، تبادل تجربيات انبوه سازان از طريق ارتباط با يكديگر و آموزش مداوم مديريت در تشكلهاي انبوه سازي براي نيل به مدارج عالي ارتقاء كمي و كيفي و رسيدن به جايگاه اصلي خود دنبال نموده و در مدت كوتاه فعاليت خود توانسته است طي جلسات متعدد و بررسي و تحقيق و كاركارشناسي ، راهكارهاي زيادي را در زمينه اهداف مورد نظر اتخاذ و تصميم نمايد

دسترسی سریع

هیئت مدیره

تبلیغات