1ـ تشويق حرفه ايي سازي و ايجاد بستر مناسب برلي سرمايه گذاري و انبوه سازي مسكن 2ـ اعمال كنترل بر ورود سازندگان غير متخصص در زمينه فعاليتهاي انبوه سازي با هدف ارتقاي كيفيت توليد مسكن و حفظ منافع ملي 3ـ ترويج سياستهاي ملي مسكن و بهينه سازي،انبوه سازي،ارزان سازي،گسترش فن آوري نوين و افزايش كيفيت ساخت در توليد مسكن 4ـ انتقال تجربيات انبوه سازان از طريق ارتباط اعضاي صنف با يكديگر 5ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه ايي انبوه سازان و سرمايه گذاران مسكن و ارائه مشكلات و نقطه نظرات انجمن صنفي به دستگاههاي اجرايي ذيربط و مشاركت در تدوين سياستها و آين نامه هاي اجرايي بخش مسكن با رعايت حقوق بهره برداران مسكن.

دسترسی سریع

هیئت مدیره

تبلیغات