آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان      استان اردبیل
 
مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت    18 روزدو شنبه مورخه 24 / 1398/04  درمحل انجمن انبوه سازان واقع درشهرک ادرای کارشناسان جنب نظام مهندسی برگزار خواهد گردید. لذا از کلیه اعضای انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اردبیل دعوت می گردد در مجمع مذکور حضور به هم رسانند.
 
داوطبین کاندیداتوری بازرسی انجمن جهت ثبت نامه تا تاریخ 15/ 04/ 98 13به دفترانجمن مراجعه فرمایند
دستور جلسه:
1- گزارش عمل کردسالیانه انجمن
2- انتخاب اعضا بازرسین
3- سایرموارد قید شده مربوط به مجمع در اساسنامه انجمن ................
 
 
                        هیاًت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان اردبیل
 
                                                               
                                 

دسترسی سریع

هیئت مدیره

تبلیغات