باعنایت به صورتجلسه مورخ 24/ 04/ 1397 مجمع عمومی عادی، نخستین جلسه هیات مدیره با حضور اعضای اصلی هیات مدیره در ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ 27/ 04/ 1397 تشکیل و سمت اعضای هیات رئیسه  به شرح زیر تعیین شد.
1- آقای مهندس عسگر صداقتی به سمت رئیس هیات مدیره    
2- آقای مهندس فرید قدوسی به سمت نایب رئیس                
3- آقای مهندس جعفرلطفی به سمت خزانه دار                   
4- آقای جمشید میرزاده به سمت دبیر                              
5- آقایان مهندس شهاب الدین شاهبازی و مهندس یونس غفرانی سایر اعضای اصلی هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند.      

                     دبیرخانه انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اردبیل

دسترسی سریع

هیئت مدیره

تبلیغات