مجمع عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اردبیل در مورخه 24/ 04/ 1397 در محل انجمن برگزار و اعضای هیاًت مدیره به مدت سه سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
1-آقای مهندس عسگرصداقتی
2-آقای مهندس شهاب الدین شاهبازی
3-آقای مهندس جعفرلطفی
4- آقای مهندس فرید قدوسی

5- آقای مهندس یونس غفرانی

دسترسی سریع

هیئت مدیره

تبلیغات